paper
Code
STH60
HP140

Generation of 32.35T with an All-superconducting Magnet at IEECAS

Volume Number:
14
Issue Number:
48
Author(s)
Jianhua Liu, Qiuliang Wang, Lang Qin, Kangshuai Wang, Hui Liu, Lei Wang, Yaohui Wang, Benzhe Zhou, Yinming Dai