paper
Code
STH705
HP151

World’s First Persistent Current Operation of High-performance Iron-based Superconducting Joints

Volume Number:
16
Issue Number:
51
Author(s)
Yanchang Zhu, Dongliang Wang, Qiqi Wang, Zhan Zhang, Wenwen Guo, He Huang, Hongjun Ma, Fang Liu, Huajun Liu and Yanwei Ma