paper
Code
HP 152

Development of the First Tesla Class Iron-based Superconducting Coil Tested in 20 T Background Magnetic Field

Volume Number:
18
Issue Number:
55
Publication Date:
Publication Date
31 January 2024
Author(s)
Hangwei Ding, Hang Zhao, Pengcheng Huang, Lei Yu, Jianyuan Xu, Zhen Fang, Zhiyou Chen, Dongliang Wang, Xianping Zhang, Wenge Chen and Yanwei Ma